Projekt pn. „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

rojekt „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowany jest w okresie 01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2022 przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie oraz z Fundacją „Pasja” z Łobza. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych – opiekuńczych i asystenckich dla 1190 osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 994 opiekunów faktycznych z 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto Szczecin; powiat drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki i policki) w okresie od 01.2020 do 12.2022.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez zapewnienie usług 15 opiekunów zawodowych i 60 opiekunów sąsiedzkich,
2. Rozwój usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wyniku zatrudnienia asystenta osobistego,
3. Podniesienie efektywności i standardu sprawowania opieki przez opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie opieki wytchnieniowej, wsparcia doradczego, informacyjnego i szkoleń oraz ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego,
4. Zwiększenie mobilności, autonomii i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością na skutek ułatwienia dostępu do sprzętu wspomagającego oraz zapewnienie usług przewozu.

Zadania przewidziane w projekcie:
1. Usługi opiekuńcze,
2. Opiekuńcze usługi sąsiedzkie,
3. Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
4. Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami ,
5. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie – opieka wytchnieniowa,
6. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie – usługi konsultacyjno – doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
7. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną – opieka wytchnieniowa całodobowa,
8. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
9. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – usługi konsultacyjno doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
10. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych,
11. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie,
12. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego Pasja w Łobzie.

W wyniku realizacji projektu powstanie 101 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie realizacji projektu.

Uczestnikami projektu będzie 1190 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoby niesamodzielne) i 994 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Grupy, którym udzielone zostanie wsparcie, są szczególnie zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym i ekonomicznym ze względu na dotykające ich ograniczenia i niewydolny system wsparcia osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych oraz obciążenie opiekuńcze (opiekunowie faktyczni).
Pierwszeństwo udziału mają osoby o najtrudniejszej sytuacji finansowej, których dochód na osobę nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, tj.
a) dla osób samotnie gospodarujących 150% kryterium dochodowego wynosi 1051,50 zł,
b) dla osób w rodzinie 150% kryterium dochodowego wynosi 792,00 zł.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 14 036 503,73 zł, w tym dofinansowanie z UE 11 931 028,17 zł.

Więcej informacji:

Strona Urzędu Miasta Szczecin
Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Strona Projektu ZAOPIEKOWANI
Strona Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Szczecinie