Dla Seniora

Centrum Seniora świadczy kompleksowe wsparcie dla mieszkańców Szczecina powyżej 60 roku życia w zakresie informacji, realizacji działań, aktywizacji, rozwijania pasji i zainteresowań. Zachęcamy do kontaktu w celu zapoznania się z ofertą dla seniorów proponowaną przez organizacje senioralne w naszym mieście.

Spis treści:

 • link do informacji dotyczących Informatora dla seniorów,
 • Informator dla seniorów

  jednym z głównych zadań stojących przed samorządem jest wspieranie oraz stworzenie warunków do jak najlepszego funkcjonowania najstarszych mieszkańców naszego miasta. Gmina Miasto Szczecin jest jednym z liderów kreowania polityki na rzecz osób starszych. Zakłada ona aktywizację seniorów jak i opiekę nad najbardziej potrzebującymi mieszkańcami miasta. Ważnymi punktami dla seniorów na szczecińskiej mapie to Centrum Seniora, Kluby Seniora oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku. Gmina ogłasza otwarte konkursy ofert, dzięki którym organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów mogą otrzymać dofinansowanie na realizację poszczególnych zadań. Ponadto gmina stale pozyskuje fundusze rządowe i europejskie w celu podniesienia oferty skierowanej do osób potrzebujących wsparcia ze względu na swój stan zdrowia. Przez Gminę Miasto Szczecin prowadzone są trzy Domy Pomocy Społecznej, w tym dwa dla osób starszych i przewlekle chorych. Tworzy także mieszkania chronione, przeznaczone dla osób starszych wymagających pomocy.

  Oddajemy w Państwa ręce nasz informator z przydatnymi informacjami dotyczącymi różnorodnych ofert skierowanych
  do grona szczecińskich seniorów.

  Miejska Rada Seniorów w Szczecinie

  Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Jej naczelną misją i rolą jest potrzeba włączenia starszego pokolenia Szczecinian w działania, których celem jest zaspokojenie ich potrzeb, reprezentowanie interesów seniorów wobec władz miasta, tak by wspólnie zapewniać starszym mieszkańcom wysoką jakość życia, w tym zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, szczególnie w obszarze zdrowia, kultury, edukacji i sztuki. W skład Rady wchodzą przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

  Przedstawiciele MRS w Szczecinie:

  prof dr hab. Ewa Frąckiewicz- Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie

  Radosław Kępa- Wiceprzewodniczący

  Magdalena Richter- Wiceprzewodnicząca

  Rafał Iwański- Sekretarz

  Anna Bartczak- Członek

  Barbara Cyran- Członek

  Jadwiga Jędrzejewska- Członek

  Helena Markowska- Członek

  Bożena Walowska- Członek

  Halina Zapłacka- Członek

  dr Bazyli Baran- Członek

  Stefania Biernat- Członek

  Maria Myśliwiec- Członek

  Kontakt z Miejską Radą Seniorów w Szczecinie: rada.seniorow@miasto.szczecin.pl

  Dyżury Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie odbywają się w Centrum Seniora w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 16/u2

  3 czerwca 2024 r. w godzinach 12:00-14:00 – Pani Barbara Cyran

  1 lipca 2024 r. w godzinach 12:00-14:00- Pani Halina Zapłacka, Pani Maria Myśliwiec

  Opaska bezpieczeństwa

  Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

  Program w Gminie Miasto Szczecin jest realizowany przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

  Wsparciem w ramach programu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:

  1. Osoba zamieszkująca Gminę i Miasto Szczecin,
  2. osoba powyżej 65 roku życia,
  3. osoba mająca problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząca samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkająca z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

  Urządzenie, które będzie udostępniane seniorom w ramach naszego programu to H66 Life Band. Opaska posiada system zapewniający teleopiekę i telemonitoring podstawowych parametrów życiowych użytkownika w czasie rzeczywistym. Poszczególne parametry są przesyłane poprzez sieć GSM na serwer, na którym zainstalowana jest aplikacja służąca bezpośrednio do monitorowania i analizy tych parametrów. Dzięki stałemu nadzorowi, Operator Telecentrum jest w stanie mieć dostęp do nieprawidłowości i podjąć działanie mające na celu kontakt z użytkownikiem i weryfikację jego stanu zdrowia, a w razie konieczności wezwanie odpowiednich służb. Ponadto użytkownik w sytuacji
  zagrożenia, może sam wezwać pomoc naciskając przycisk alarmowy i łącząc się z centrum alarmowym.

  H66 Life Band to:

  • monitorowanie parametrów życiowych użytkownika przez Telecentrum,
  • wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia,
  • bransoletka to urządzenie pomiarowe i kontaktowe. Pracuje w oparciu o kartę SIM w standardzie GSM 2G, przez co zapewnia opiekę na terenie całej Polski, objętej zasięgiem tej sieci. Opieka rozpoczyna się już w chwili założenia teleopaski przez użytkownika.

  Posiada zaawansowane funkcje i sensory pomiarowe:

  • pomiar ciśnienia krwi,
  • pomiar pulsu,
  • krokomierz,
  • pomiar saturacji,
  • pomiar temperatury ciała,
  • detektor upadków,
  • monitorowanie bieżącej lokalizacji GPS,
  • bezpośrednie połączenie z centrum alarmowym poprzez przycisk SOS.

  Aby zgłosić się do programu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i dostarczyć go do Centrum Seniora w Szczecinie przy ulicy Bolesława Śmiałego 16/U2 lub przesłać mailem na adres: opaska@seniorszczecin.pl.

  • Formularz rekrutacyjny do pobrania TUTAJ
  • Regulamin projektu do pobrania TUTAJ
  • KARTA PACJENTA – ZAŁĄCZNIK DO UMOWY TUTAJ

  NABÓR STACJONARNY – NABÓR ZAMKNIĘTY!!

  NABÓR ON-LINE – NABÓR ZAMKNIĘTY

  Udział w programie jest bezpłatny! Projekt jest finansowany z programu Korpus Wsparcia Seniora na rok 2023 i ze środków Gminu Miasta Szczecin.

  Wspieraj Seniora

  Wiele starszych osób mierzy się z problemami życia codziennego – przez ograniczenia związane z chorobami czy wiekiem nie potrafią samodzielnie zrobić zakupów, załatwić spraw urzędowych czy wyprowadzić psa na spacer. Aby pomagać seniorom, powstał Korpus Wsparcia Seniorów, którego celem jest zadbanie o godziwy byt i bezpieczeństwo osób starszych.

  Cele Korpusu Wsparcia Seniorów w Szczecinie

  Głównym celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym – zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza nim. W tym celu na pomoc dla seniorów wysyła się wolontariuszy, którzy mają wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

  Działania prowadzone w ramach programu podzielone są na 2 moduły:

  • Moduł I – którego celem jest zapewnienie pomocy seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy. W realizację tego modułu zaangażowani są wolontariusze, a także działacze środowisk młodzieżowych i obywatelskich.
  • Moduł II – jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

  Centrum Seniora realizuje wsparcie w postaci:

  • wsparcia społecznego, w którym wolontariusze mogą pomóc poprzez np. spacery, rozmowy, informowaniu o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
  • ułatwieniu dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez pomoc np. w zarezerwowaniu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora, dowiezienie lub pomoc w organizacji transportu,
  • wsparcia psychologicznego,
  • pomocy w załatwieniu prostych spraw urzędowych,
  • pomocy przy realizacji recept,
  • pomocy w dostarczeniu produktów żywnościowych np. zakupy
  • wsparcia w postaci świątecznej paczki żywnościowej
  • wsparcia w czynnościach dnia codziennego.

  Aby skorzystać ze wsparcie należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię i zgłosić swoją potrzebę pod telefonem 22 505 11 11