Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.seniorszczecin.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 1. część obrazów opublikowanych nie posiada opisu alternatywnego- mają charakter ozdobny,
 2. formularze na stronie nie posiadają etykiet,
 3. dokumenty PDF i WORD nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 4. brak na stronie informacji w języku migowym.

Wyłączenia:

 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawniony, są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5) ustawy o dostępności cyfrowej)
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4) ustawy o dostępności cyfrowej)

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Data sporządzenia deklaracji: 30.09.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot prowadzący.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  Magdaleną Czajkowską, centrum@seniorszczecin.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu +91 312 67 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl .

Dostępność architektoniczna

Centrum Seniora w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 16/u2 Szczecin

Dojazd do siedziby CS :

 1. W odległości około 550 metrów od wejścia głównego CS znajduje się przystanek autobusowy linii 75,7,9,8,61, (Plac Kościuszki).
 2. W odległości około 400 metrów od wejścia głównego CS znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe linii 5,11,12,86 (al. Piastów).
 3. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania transportu miejskiego oraz dostępności dostępne są na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Dostępność wejścia i budynku:

 1. Do budynku, w którym znajduje się siedziba Centrum, prowadzą dwa wejścia, jedno z niskim progiem, drugie z podjazdem dla wózków (podjazd znajduje się za bramą)
 2. Drzwi wejściowe znajdujące się przy podjeździe dla wózków mają odpowiednie wymiary (szerokość i wysokość w świetle ościeżnicy)
 3. Strefa wejściowa oraz korytarze boczne są doświetlone.
 4. Ściany, podłogi, stolarka jak i wyposażenie obiektu np. stoły/ krzesła mają niezapewnione kontrastowe zestawienia.
 5. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń pozbawione są progów.
 6. Możliwa pomóc w wjeździe przez pracownika Centrum,  poprzez naciśnięcie dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych.
 8. Możliwy jest wstęp z psem asystującym do budynku.

Dostępność toalety dla osób z niepełnosprawnością:

 1. W CS znajduje się jedna łazienka dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Osoby udzielające informacji oraz pomocy przy wejściu do budynku:

 1. Pracownicy Centrum Seniora w Szczecinie

Obsługa osób słabosłyszących:

 1. Brak usługi tłumaczenia języka migowego osób słabosłyszących/niesłyszących znajdującego się na miejscu.
 2. Możliwość komunikacji za pomocą SMS pod numerem: +48 882 507 368

Dostępność miejsc parkingowych:

 1. Najbliższe miejsca parkingowe są dostępne przy ul. Bolesława Śmiałego, naprzeciwko wejścia głównego Centrum Seniora, dwa wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Data złożenia deklaracji: 30.09.2021