Regulamin Centrum Seniora w Szczecinie

PREAMBUŁA

Zadaniem Centrum Seniora jest prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, wspierającym, integrującym oraz inicjującym działania na rzecz osób w wieku 60+, a także ich rodzin – mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Centrum Seniora w Szczecinie, zwane dalej Centrum lub CS, zostało utworzone ze środków publicznych, tj. budżetu Gminy Miasto Szczecin i jest prowadzone przez Wykonawcę wyłonionego  w ramach otwartego konkursu ofert (nr BDO/SP/2019/065), ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Realizacja zadań wychodzić ma naprzeciw zróżnicowanym potrzebom osób starszych, stwarzając warunki do wszechstronnego rozwoju seniorów, wsparcia społecznego, a także przygotowania do życia na emeryturze.

W tym celu jednym z działań CS jest udostępnianie oraz wynajmowanie składników majątku, które ma w swoim posiadaniu.

ROZDZIAŁ I.

Postanowienia ogólne

§1. Niniejszy regulamin określa cele, zasady funkcjonowania i korzystania z Centrum Seniora w Szczecinie, w tym w szczególności prawa i obowiązki osób korzystających z oferty centrum.

§2. Centrum Seniora w Szczecinie, zwane dalej Centrum lub CS, zostało utworzone ze środków publicznych, tj. budżetu Gminy Miasto Szczecin i jest prowadzone przez Wykonawców wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

§3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. CS – Centrum Seniora w Szczecinie;
 2. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
 3. Realizator – organizacje wspólnie realizujące zadanie, określone w §2, wybrane
  w wyniku otwartego konkursu ofert (nr BDO/SP/2019/065), tj.:
  a) Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS w Szczecinie KRS Nr 0000285557,adres korespondencyjny: ul. Wł. Jagiełły 7/2 , 70-260 Szczecin 70-482 Szczecin  oraz;
  b) 5STEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, KRS Nr 0000607436, adres korespondencyjny: ul. Żytnia 21, 71-006 Szczecin, 70-482 Szczecin;
 4. Senior – osoba, która ukończyła 60 rok życia;
 5. Rodzina seniora – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu;
 6. Uczestnik – każda osoba fizyczna lub prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z oferty CS;
 7. Organizacja – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności w zakresie polityki senioralnej.
 8. Użytkownik – podmiot lub osoba korzystający ze składników majątku CS;
 9. Koordynator – osoba wskazana przez Realizatora, wykonująca zadania na rzecz CS na podstawie umowy o pracę, umowy o świadczenie usług lub działająca bez zlecenia;
 10. Organ prowadzący – Prezydent Miasta Szczecin;
 11. Majątek CS – ruchomości i nieruchomości będące w posiadaniu CS na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego (umów), w tym w szczególności pomieszczenia siedziby CS w lokalu użytkowym przy ul. Bogusława Śmiałego 16/U2 w Szczecinie wraz z jego wyposażeniem.

§4. Nadzór nad CS sprawuje Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

ROZDZIAŁ II.

Cele i zadania Centrum Seniora

§5. CELE CS

 1. Celem realizacji zadań przez CS jest wzmocnienie potencjału kadrowego oraz organizacyjnego organizacji lub instytucji, które prowadzą działalność na rzecz osób starszych i ich rodzin, prowadzącą do niwelowania barier wzmocnienia ich potencjału i konkurencyjności, a także usprawnienia codziennego funkcjonowania seniorów w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
 2. Celem działalności CS jest realizacja misji Centrum, w tym w szczególności:
  1. budowanie i rozwój sprzyjającego otoczenia infrastrukturalnego, instytucjonalnego i partnerskiego dla prowadzenia szeroko pojętej polityki senioralnej;
  2. aktywizacja Seniorów i niwelowanie barier;
  3. rozwijanie kompetencji Seniorów;
  4. inicjowanie i integrowanie działań na rzecz seniorów i ich rodzin;
  5. wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Seniorów i środowiska senioralne, w tym wzmacnianie potencjału Klubów Seniora oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, a także promocja ich działań;
  6. podnoszenie i standaryzacja poziomu ofert adresowanych do Seniorów;
  7. wspieranie organów administracji publicznej oraz innych organizacji
   i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego
   i zdrowego starzenia się;
  8. niwelowanie stereotypów i budowanie pozytywnego wizerunku Seniorów;
  9. tworzenie więzi i budowanie dialogu międzypokoleniowego;
  10. rozwój wolontariatu i działalności mentorskiej, w tym międzypokoleniowej;
  11. rzecznictwo interesów Seniorów oraz promocja działań na rzecz Seniorów realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 3. Realizacja usług szkoleniowo-edukacyjnych ma na celu zdobycie przez uczestników organizowanych przez CS działań nowych kwalifikacji, umiejętności i zwiększenie ich możliwości indywidualnego rozwoju.

§6. Cele CS realizowane są w szczególności poprzez:

 1. udostępnianie Majątku CS, tworzenie warunków współpracy seniorów oraz środowisk i instytucji działających w sferze polityki senioralnej, udostępnianie pomieszczeń i organizację spotkań, zapewnienie oferty programowej w godzinach pracy centrum;
 2. organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rozwojowym z wykorzystaniem Majątku CS (kursów, warsztatów, szkoleń, konsultacji);
 3. prowadzenie działań w zakresie „EDUKACJI DO STAROŚCI” i „EDUKACJI W STAROŚCI” adresowanych do różnych grup wiekowych, we współpracy ze szkołami, uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin;
 4. tworzenie zasad dobrych praktyk, banku czasu;
 5. organizację kursów przygotowujących do emerytury dla osób w wieku 55+ uwzględniających problematykę m.in.: z zakresu psychologii, filozofii, zdrowia, pracy oraz współpracę z zakładami pracy;
 6. organizację wolontariatu i tworzenie platformy międzypokoleniowej współpracy seniorów;
 7. organizację Dnia Seniora, wydarzeń, festynów, targów, przeglądów twórczości itp.
 8. prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych, w tym organizację wystaw, seminariów, kampanii lub konferencji;
 9. przeprowadzanie badania i monitoringu potrzeb Seniorów w Szczecinie;
 10. współpracę z radami osiedla, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, uczelniami wyższymi, jednostkami miejskimi, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz seniorów;
 11. współpracę, obsługę organizacyjną i finansową Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie umożliwiającą funkcjonowanie Rady, w tym w szczególności udostępnianie pomieszczeń CS na rzecz Rady;
 12. współpracę z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. współpracy senioralnej Gminy Miasto Szczecin;
 13. prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Seniorów oraz ich rodzin w tym:
  1. dostarczanie kompleksowej informacji na temat dostępnej w Szczecinie oferty dla Seniorów w sferze m.in.: edukacji, kultury, promocji zdrowia, rekreacji i sportu;
  2. dostarczanie kompleksowej informacji w zakresie możliwości i źródeł wsparcia osób starszych i ich rodzin będących w trudnych sytuacjach życiowych, związanych z problemami zdrowotnymi, finansowymi, rodzinnymi itp.;
  3. opracowanie i udostępnianie strony internetowej, profilu CS w mediach społecznościowych, informatora elektronicznego, newslettera, komunikatora elektronicznego;
  4. opracowanie, druk i udostępnianie informatorów lub wydawnictw drukowanych;
 14. udostępnianie stanowisk komputerowych, łączy internetowych, telefonu, faksu, ksero, skanera, sprzętu audio, wideo itp.
 15. pośrednictwo w realizacji projektów na rzecz Seniorów, regranting itp.

ROZDZIAŁ III.

Zasady funkcjonowania Centrum Seniora

§7. GODZINY PRACY

 1. CS czynne jest w dni powszednie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach:
  • w poniedziałki, środy i piątki 8:00-16:00
  • we wtorki i czwartki 11:00-19:00
 2. Zmiana godzin pracy CS może nastąpić na podstawie decyzji Realizatora w celu ich dostosowania do potrzeb Uczestników, za 24 godzinnym uprzedzeniem.
 3. Informacje o godzinach pracy CS udostępniane są na stronie internetowej CS oraz w siedzibie CS.

§8. PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁALNOŚCI

 1. Działalność CS prowadzona jest w 3 sektorach:
  1. wsparcia organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz osób starszych i ich rodzin na terenie Gminy Miasto Szczecin i gmin ościennych, na zasadach określonych w Rozdziale V
  2. wsparcia i współpracy seniorów i ich rodzin, mieszkańców Szczecina i gmin ościennych, na zasadach określonych w Rozdziale IV, wsparcia i współpracy środowisk, instytucji lub organizacji działających w sferze polityki senioralnej, w tym w szczególności rządowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych.
 1. Zadania CS realizowane są w szczególności poprzez:
  1. korzystanie przez Seniorów i ich rodziny, jako odbiorców końcowych, z oferty programowej CS i jego partnerów w tym korzystania ze szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji, wystaw, wydarzeń itp.;
  2. korzystania przez Seniorów z Majątku lub infrastruktury CS, w tym sal komputerowych, świetlic, sal konferencyjnych i ich wyposażenia;
  3. korzystanie przez Organizacje Pozarządowe z Majątku lub infrastruktury CS w tym użyczenie pomieszczeń i ich wyposażenia;
  4. korzystanie przez Organizacje Pozarządowe ze wsparcia merytorycznego CS, w tym promocji, rekrutacji uczestników, regrantingu, badań i monitoringu potrzeb i efektów;
  5. współpracę, obsługę organizacyjną i finansową Miejskiej Rady Seniorów w Szczecinie umożliwiającą funkcjonowanie Rady, w tym w szczególności udostępnianie pomieszczeń CS na rzecz Rady.

§9. OFERTA CS

 1. Bieżące informacje o ofercie CS, zasadach i przebiegu rekrutacji są publikowane na stronie internetowej CS pod adresem seniorszczecin.pl oraz w siedzibie CS.
 2. Dodatkowe informacje o działania CS można uzyskać pod adresem e-mail: centrum@seniorszczecin.pl oraz w godzinach pracy CS w siedzibie Centrum lub pod numerem telefonu tel. + 48 91 312 67 59 lub +48 882 507 368.

§10. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Korzystający z oferty i majątku CS zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu, wszystkich załączników oraz poleceń Realizatora.
 2. Na terenie CS zabrania się:
 3. spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych lub środków odurzających;
 4. prowadzenia działalności agitacyjnej, handlowej lub akwizycji;
 5. prowadzenie działalności gospodarczej, partii politycznych lub działalności religijnej;
 6. łamania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy lub ochrony przeciw pożarowej, zasad współżycia społecznego;
 7. zmiany przeznaczenia pomieszczeń lub wyposażenia CS bez zgody Realizatora, w tym w szczególności: instalowania zewnętrznego oprogramowania komputerowego, zmiany ustawień lub konfiguracji, wynoszenia, przenoszenia lub przestawiania sprzętu i wyposażenia CS, dokonywania napraw, modyfikacji lub rekonfiguracji majątku CS;
 8. udostępniania majątku CS osobom trzecim;
 9. naruszania ustalonego porządku domowego, w tym ciszy nocnej;
 10. umieszczania ogłoszeń, znaków, napisów bez zgody Koordynatora.
 11. Wyklucza się przebywanie na terenie CS osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz zachowujących się agresywnie.

§11. KOORDYNATOR

 1. Czynności związane z działalnością CS wykonuje w imieniu Realizatora Koordynator.
 2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
  1. przyjmowanie zgłoszeń, wniosków, skarg, propozycji lub uwag;
  2. gromadzenie dokumentów lub danych z działalności CS;
  3. wyrażanie zgody w imieniu Realizatora na nieodpłatne korzystanie z oferty lub majątku CS, w tym warsztatów, szkoleń, spotkań, stanowisk komputerowych itp.;
  4. prowadzenie rejestru Uczestników korzystających z oferty CS;
  5. koordynowanie terminów udostępniania oferty merytorycznej i składników majątku CS;
  6. bieżący nadzór działaniem CS oraz nad przestrzeganiem regulaminu;
  7. podejmowanie bieżących decyzji dotyczących korzystania z oferty i majątku CS;
  8. wydawanie osobom korzystającym z oferty lub majątku CS poleceń nakazujących określony sposób zachowania;
  9. rozstrzyganie sporów.
 3. Koordynator ma prawo dokonywania bieżącej kontroli sposobu wykorzystania udostępnionych składników majątku, a po zakończeniu korzystania stanu zdawanych składników majątku.

ROZDZIAŁ IV.

Oferta programowa i udział Seniora

§12. Z oferty programowej CS korzystać mogą Seniorzy i ich rodziny mający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Szczecin albo gmin ościennych, w godzinach pracy Centrum.

Dział I

Oferta programowa

Kursy/Szkolenia/Konsultacje/Wydarzenia dla Seniora

§13. OFERTA PROGRAMOWA

 1. Działania CS oferowane dla Seniora lub jego rodziny ujęte są w rocznych, miesięcznych i bieżących planach pracy CS.
 2. Oferta CS każdorazowo ogłaszana jest w siedzibie CS oraz na stronie internetowej CS z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Zgłoszenia udziału przyjmowane są w terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.
 4. Informacja o wyniku rekrutacji przekazywana jest drogą elektroniczną lub telefonicznie na adres lub numer podany w formularzu zgłoszeniowym, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem wydarzenia. Brak informacji o zakwalifikowaniu się do wydarzenia w ww. terminie jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się zgłaszającego.
 5. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 2 zawiera co najmniej:
  1. tytuł działania;
  2. termin;
  3. czas trwania;
  4. adresatów;
  5. imię i nazwisko prowadzących oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadania;
  6. ramowy harmonogram realizacji zadania;
  7. termin zakończenia rekrutacji
  8. wzór formularza rekrutacyjnego lub odnośnik do zgłoszenia on-line;
  9. regulamin wydarzenia lub informacje o dostępności regulaminu;
  10. dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za rekrutacje;
  11. informacje źródle finansowania.

§14. ZGŁOSZENIA

 1. Adresaci zadania, chcący skorzystać z oferty CS wypełniają i składają w CS formularz zgłoszeniowy.
 2. W przypadku wolnych miejsc z oferty CS za zgodą Koordynatora mogą korzystać osoby niezgłoszone.
 3. W razie odpłatności za udział, potwierdzenie udziału w wydarzeniu następuje po dokonaniu opłaty przez uczestnika.
 4. W razie ograniczonej ilości miejsc, o możliwości skorzystania z oferty CS decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Formularz zgłoszeniowy składa się z następujących pól:
  1. Imię;
  2. Nazwisko;
  3. Data urodzenia;
  4. Dane kontaktowe obejmujące: adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej;
  5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
  6. Oświadczenie o akceptacji regulaminu CS i Wydarzenia;
  7. Dodatkowe informacje wymagane przez Realizatora.

Dział II

Korzystanie z Majątku CS przez Seniorów

Pomieszczenia/Sprzęt komputerowy i biurowy/Infrastruktura CS

§15. OFERTA POWSZECHNA

Seniorzy i rodzina seniora mogą korzystać z oferty CS dostępnej w godzinach pracy CS w wolnym dostępie do takich miejsc jak: kawiarenka, biblioteka, pracownia komputerowa, w ramach posiadanego limitu miejsc, bez uprzedniej rejestracji.

§16. KORZYSTANIE Z MAJĄTKU CS PRZEZ SENIORÓW

 1. Majątek CS jest udostępniany Seniorom i ich rodzinom w godzinach pracy Centrum.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu korzystania z Majątku CS stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Udostępnienie pomieszczeń lub składników majątku CS na potrzeby realizacji zadań możliwe jest w razie dostępności i sprawności tych zasobów.

ROZDZIAŁ V

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Korzystanie przez Organizacje z majątku Centrum Seniora

§17. UPRAWNIENI

Z oferty CS korzystać mogą organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym w szczególności Fundacje, Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, mające swoją siedzibę lub działające na terenie Gminy Miasto Szczecin lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności wolontariusze lub pracownicy organizacji itp.

Dział I

Oferta programowa

Kursy/Szkolenia/Warsztaty/Konsultacje/Wydarzenia dla organizacji

§18. OFERTA PROGRAMOWA DLA ORGANIZACJI

 1. Działania programowe dla organizacji ujęte są w rocznych, miesięcznych i bieżących planach pracy CS.
 2. Oferta CS każdorazowo ogłaszana jest w siedzibie CS oraz na stronie internetowej CS z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. Zgłoszenia udziału przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną w terminie i w sposób podany w ogłoszeniu.
 4. Informacja o wyniku rekrutacji przekazywana jest drogą elektroniczną na adres lub numer podany w formularzu zgłoszeniowym, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem wydarzenia. Brak informacji o zakwalifikowaniu się do wydarzenia w ww. terminie jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się zgłaszającego.
 5. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 2 zawiera co najmniej:
  1. tytuł działania;
  2. termin;
  3. czas trwania;
  4. adresatów;
  5. imię i nazwisko prowadzących oraz osób odpowiedzialnych za realizację zadania;
  6. ramowy harmonogram realizacji zadania;
  7. termin zakończenia rekrutacji
  8. odnośnik do zgłoszenia on-line;
  9. regulamin wydarzenia lub informacje o dostępności regulaminu;
  10. dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za rekrutacje;
  11. informacje źródle finansowania.

§19. ZGŁOSZENIA

 1. Organizacje, chcące skorzystać z oferty CS wypełniają i przesyłają formularz zgłoszeniowy.
 2. W przypadku wolnych miejsc z oferty CS za zgodą Koordynatora mogą korzystać organizacje niezgłoszone, po wypełnieniu formularza, o którym mowa w ust. 1 oraz 3.
 3. Formularz zgłoszeniowy składa się z następujących pól:
  1. Imię;
  2. Nazwisko;
  3. Nazwa reprezentowane organizacji
  4. NIP, REGON lub inny numer ewidencyjny reprezentowanej organizacji
  5. Dane kontaktowe obejmujące: adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej;
  6. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
  7. Oświadczenie o akceptacji regulaminu CS i Wydarzenia;
  8. Dodatkowe informacje wymagane przez Realizatora.

§20. ZASADY REKRUTACJI

 1. Wyboru uczestników, na podstawie otrzymanych zgłoszeń dokonuje Koordynator CS odpowiedzialny za rekrutację do danego wydarzenia.
 2. Pierwszeństwo wyboru mają:
  1. przedstawiciele środowisk, instytucji i organizacji działających w sferze polityki senioralnej;
  2. osoby w wieku powyżej 60 roku życia oraz członkowie ich rodzin;
  3. osoby, które nie korzystały wcześniej z oferty CS,
 3. W razie ograniczonej ilości miejsc, decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Dział II

Korzystanie z Majątku CS przez Organizacje

Pomieszczenia/Sprzęt komputerowy i biurowy/Infrastruktura CS

§21. UDOSTĘPNIANIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

 1. Udostępnienie pomieszczeń lub składników majątku CS na potrzeby Organizacji możliwe jest po złożeniu „Wniosku o udostępnienie składników majątku” zgodnego ze wzorem udostępnionym przez Realizatora, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. Jeżeli udostępnienie składników majątku nie jest możliwe w terminie lub na potrzeby określonym we wniosku Koordynator bezzwłocznie informuje o tym wnioskodawcę.
 3. O rezygnacji z korzystania z udostępnionego majątku CS Organizacja informuje bezzwłocznie, najpóźniej na 24 godziny przed umówionym terminem korzystania.
 4. Organizacja odpowiada za udostępniony majątek CS na zasadzie ryzyka, w tym za działania lub zaniechania osób korzystających w imieniu organizacji.
 5. Harmonogram i dostępność majątku CS dostępny jest w siedzibie CS lub na stronie internetowej CS.
 6. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa nieformalna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, oświadczenia w imieniu Organizacji składa jej lider. Lider ponosi odpowiedzialność za Organizację w imieniu której działa.

§22 UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ORGANIZACJI

 1. Organizacja zobowiązana jest w szczególności do:
  1. przestrzegania Regulaminu korzystania z Majątku CS stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;
  2. korzystania z majątku CS z poszanowaniem zasad gospodarności, w tym ograniczania zużycia mediów i energii, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego;
  3. dbania o dobry stan udostępnionych składników majątku;
  4. należytego zabezpieczenia składników majątku po zakończeniu ich używania oraz zdania ich w stanie uporządkowanym i niepogorszonym;
  5. wykorzystania składników majątku CS wyłącznie dla realizacji zadań zgodnych z celami CS;
  6. bezzwłocznego informowania Koordynatora o wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w udostępnionych składnikach majątku, w szczególności: defektach technicznych, niesprawnościach, usterkach, pogorszeniu stanu technicznego;
  7. przestrzegania przepisów właściwych dla obiektów użyteczności publicznej, w szczególności ogólnej instrukcji BHP i p. poż.;
  8. przestrzegania przepisów porządkowych, o których mowa w regulaminie i egzekwowania ich przestrzegania także od osób trzecich;
  9. stosowania się do zaleceń Koordynatora.
 2. Wszelkie ulepszenia, remonty, rekonfigurowanie, instalowanie urządzeń i sprzętu w udostępnionych składnikach majątku bez uprzedniej zgody Realizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, są zabronione.
 3. Organizacja jest zobowiązana do informowania w swojej działalności o fakcie korzystania z oferty CS.

§23. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

 1. Szkody powstałe przy korzystaniu ze składników majątkowych CS, będą usuwane na koszt i ryzyko Organizacji.
 2. CS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy lub przedmioty wartościowe pozostawione przez Organizację lub osoby trzecie.
 3. Korzystanie ze składników majątku bez zgody lub wbrew decyzji Koordynatora jest zabronione.
 4. CS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadku w trakcie korzystania przez Organizację ze składników majątku CS.

Dział III

Inicjatywy Organizacji

§24. PRZEDMIOT INICJATYWY

 1. Organizacje mogą korzystać ze wsparcia przez CS inicjatyw realizujących politykę senioralną, w szczególności wpływających na poprawę sytuacji Seniorów i ich rodzin.
 2. Przedmiotem inicjatywy mogą być działania zgodne z celami i zadaniami CS.
 3. Organizacje mogą występować o wsparcie na zasadach i w ramach ogłoszonych przez CS konkursów ofert lub inicjatywy własnej.

§25. FORMY WSPARCIA

Wsparcie organizacji może nastąpić w następujących formach:

 1. użyczenia majątku CS, w tym jego pomieszczeń lub wyposażenia;
 2. promocji inicjatywy kanałami informacyjnym CS;
 3. regranteringu środków finansowych w ramach pozostających w dyspozycji CS środków;
 4. rekrutacji uczestników lub odbiorców;
 5. konsultacji merytorycznych ze specjalistą wskazanej dziedziny (np. prawnej, rachunkowo-księgowej, medycznej itp.).

§26. ZGŁOSZENIE INICJATYWY

 1. Organizacja chcą skorzystać ze wsparcia CS składa Realizatorowi ofertę działań, na które oczekuje wsparcia.
 2. Oferta Organizacji składa się na formularzu obejmującym co najmniej:
 3. dane organizacji
 4. szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;
 5. termin i miejsce realizacji zadania;
 6. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
 7. informację o wcześniejszej działalności organizacji składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
 8. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 9. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
 10. oczekiwaną formę i wysokość wsparcia.
 11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z uzyskaniem wsparcia, a ostateczna decyzja należy do Realizatora.
 12. Przy ocenie oferty realizator:
 13. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację oraz możliwość osiągnięcia planowanych rezultatów z uwzględnieniem wpływu realizacji zadania na sytuacje i prawa Seniorów;
 14. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 15. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będą realizować zadanie;
 16. uwzględnia planowany przez organizację udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania;
 17. uwzględnia planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 18. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 19. Od decyzji Realizatora odwołanie nie przysługuje.

ROZDZIAŁ VI.

Miejska Rada Seniorów w Szczecinie

§27. OKREŚLENIE ZASAD WSPÓŁPRACY CENTRUM SENIORA (CS) Z MIEJSKĄ RADĄ SENIORÓW (MRS) W SZCZCINIE, zwanej dalej „Radą”

 1. Centrum Seniora zapewnia obsługę Rady, w szczególności poprzez:
  1. Udostępnienie pomieszczeń CS na posiedzenia oraz dyżury Rady, zgodnie z ustalonym harmonogramem;
  2. Pomoc organizacyjną w przygotowaniu spotkań i posiedzeń Rady, w tym zaopatrzenie w niezbędne materiały, artykuły i sprzęty, po uprzednim zgłoszeniu potrzeb;
  3. Zabezpieczenie miejsca do przechowywania dokumentacji Rady;
  4. Zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Rady, w kwocie nie większej niż zaplanowana na ten cel w budżecie CS, zgodnie z zawartą pomiędzy realizatorem CS, a Gminą Miasto Szczecin umową na dany rok budżetowy;
  5. Terminowe rozliczenie faktur lub innych dokumentów potwierdzających wydatki,
   o którym mowa w pkt. 3.
  6. Zamieszczanie informacji o działalności Rady w siedzibie CS oraz na stronie internetowej CS, w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady lub wskazanym przez Przewodniczącego innym członkiem Prezydium Rady.
 2. Wykorzystanie środków finansowych, o których mowa w pkt.1. ppk 4 możliwe jest za zgodą Przewodniczącego Rady lub innego członka Prezydium, wskazanego przez Przewodniczącego Rady.
 3. Realizacja przez CS zobowiązań finansowych o która mowa w pkt 1 ppkt 5 możliwa jest:
  1. po wcześniejszym (pisemnym lub e-mail) zatwierdzeniu zasadności wydatku pod względem merytorycznym oraz finansowym przez osoby o których mowa w pkt 2;
  2. po dostarczeniu faktury lub innego dokumentu potwierdzającego dany wydatek o którym mowa w ppkt 1 , nie później niż 3 dni przed końcem terminu płatności .
 1. Korzystanie z majątku CS przez członków Rady następuje wyłącznie w zakresie realizacji zadań wynikających z członkostwa w Radzie.
 2. Rada przedstawia Koordynatorowi CS plan potrzeb oraz propozycję harmonogramu posiedzeń i dyżurów Rady na terenie CS.
 3. Rada przekazuje Koordynatorowi CS :
  1. Katalog kosztów kwalifikowanych dotyczący zobowiązań finansowych o których mowa w pkt 3;
  2. Zapotrzebowanie na materiały biurowe, sprzęt lub artykuły niezbędnie do działalności Rady;
  3. Dokumentację finansową, o której mowa w pkt. 3;
  4. Informacje o planowanych i realizowanych działaniach Rady w celu ich publikacji w siedzibie i/lub na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ VII.

Prawa i obowiązki Uczestnika

§28. PRAWA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik ma prawo do:
  1. poszanowania swoich praw i godności osobistej;
  2. wolności słowa, przekonań i wyznania;
  3. rozwijania własnych zainteresowań;
  4. udziału w działaniach podejmowanych przez CS na równi z innymi;
  5. korzystania z Majątku CS zgodnie z jego przeznaczeniem;
  6. pomocy w rozwiązywaniu problemów, wsparcia lub rozwiązywania konfliktów w grupie;
  7. rezygnacji z uczestnictwa w każdym czasie, za uprzedzeniem Koordynatora.
 2. Uczestnik ma prawo zgłaszania Koordynatorowi skarg, uwag lub wniosków.
 3. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących.
 4. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb Seniorów lub Organizacji lub wzbogacenia oferty CS.

§29. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

Uczestnik zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania bezpieczeństwa innych osób;
 2. poszanowania godności osobistej;
 3. kulturalnego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania;
 4. utrzymania w należytym porządku pomieszczeń CS;
 5. korzystania z majątku CS zgodnie z jego przeznaczeniem, dbałości o stan majątku CS;
 6. godnego reprezentowania CS na zewnątrz;
 7. wypełnienia wymaganych przez Realizatora dokumentów, w tym list obecności, ankiet ewaluacyjnych itp.;
 8. przestrzegania zasad i regulaminów.

ROZDZIAŁ VIII.

Odpłatności

§30. BEZPŁATNOŚĆ

Udział i korzystanie z oferty CS na jego terenie, z zastrzeżeniem §31 jest nieodpłatny.

§31. ODPŁATNOŚĆ

 1. Udział i korzystanie z oferty CS poza jego terenem może być odpłatny.
 2. Wysokość opłaty ustalana jest odrębnie dla każdego zadania, w zależności od rzeczywistych kosztów jego realizacji.
 3. Wysokość odpłatności nie może przekroczyć rzeczywistych kosztów bezpośrednich realizacji.

ROZDZIAŁ IX

Zobowiązania Realizatora

§32. ZOBOWIĄZANIE REALIZATORA

Realizator zobowiązuje się do:

 1. organizacji funkcjonowania CS i organizacji działań CS zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa;
 2. zatrudnienia osób posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie podejmowanych zadań i działań;
 3. zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań i działań CS;
 4. zapewnienie materiałów dla każdego z uczestników;
 5. ubezpieczenia uczestników z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie korzystania z oferty CS;
 6. wystawienia na prośbę uczestnika zaświadczeń lub certyfikatów uczestnictwa w działaniach CS.

§33. PRAWA REALIZATORA

Realizator zastrzega sobie prawo do:

 1. nieuwzględnienia zgłoszeń od osób, które dopuściły się złamania regulaminu lub zasad udziału w działaniach CS;
 2. nieuwzględnienia zgłoszeń od osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w działaniach CS i nie wzięły w nim udziału bez uprzedniego zawiadomienia o nieobecności;
 3. skreślenia z listy uczestników osób, które nie wypełniły dokumentów wymaganych przez Realizatora;
 4. niedopuszczenia do udziału osób będących pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych;
 5. niedopuszczenia od udziału osób, których stan zdrowia na to nie pozwala.

ROZDZIAŁ X.

Przetwarzanie danych osobowych

§34. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem CS jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 i Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS z siedzibą w Szczecinie, ul. Wł. Jagiełły 7/2, KRS: 0000285557;
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin : Inspektor Danych Osobowych, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 91 424 57 02, e-mail: iod@um.szczecin.pl;
 • dane osobowe objęte funkcjonującymi w ramach Centrum Seniora formularzami takie jak: imię i nazwisko, członkostwo w organizacji pozarządowej, adres, telefon kontaktowy, adres poczty internetowej, wiek przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e RODO w celu związanym z realizacją i dostosowaniem oferty CS i funkcjonowaniem CS, w tym w szczególności w celu kontaktu lub przekazywania bieżących informacji związanych z wykonywaniem umowy lub ofertą administratora;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, realizujące zadanie publiczne w ramach konkursu ofert nr BDO/SP/2019/065 lub osobom którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z § 7 ust. 2 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania;
 • obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem realizacji umowy z oferty CS;
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Przysługuje Państwu:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO na zasadach określonych w przepisach RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe

§35. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiany regulaminu następują decyzją Realizatora CS.
 2. Zmiany regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
 3. Zmiany regulaminu publikowane są w siedzibie Centrum w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej CS.
 4. Spory powstałe na tle stosowania Regulaminu rozstrzyga Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.