RODO

Przetwarzanie danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z działaniem CS jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 i Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS z siedzibą w Szczecinie, ul. Wł. Jagiełły 7/2, KRS: 0000285557;
 2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin : Inspektor Danych Osobowych, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 91 424 57 02, e-mail: iod@um.szczecin.pl;
 3. dane osobowe objęte funkcjonującymi w ramach Centrum Seniora formularzami takie jak: imię i nazwisko, członkostwo w organizacji pozarządowej, adres, telefon kontaktowy, adres poczty internetowej, wiek przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. e RODO w celu związanym z realizacją i dostosowaniem oferty CS i funkcjonowaniem CS, w tym w szczególności w celu kontaktu lub przekazywania bieżących informacji związanych z wykonywaniem umowy lub ofertą administratora;
 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, realizujące zadanie publiczne w ramach konkursu ofert nr BDO/SP/2019/065 lub osobom którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z § 7 ust. 2 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania;
 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem realizacji umowy z oferty CS;
 7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Przysługuje Państwu:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO na zasadach określonych w przepisach RODO;
 5. na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu.