Otwarty Konkurs Ofert Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020- edycja 2020- oferty można składać do 31 stycznia

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

 

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm), zwana dalej UDPP;

 

  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020.

 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 237 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

W latach 2014-2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu państwa
w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata.

Program zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w kolejnych latach na zadania ujęte w Priorytetach I-IV Programu. Każdemu z Priorytetów zostaną przypisane środki
w wysokości od 15% do 40% całości części I budżetu Programu, tj. środków przeznaczonych na dotacje.

 

Procentowy rozkład środków części I budżetu jest następujący:

 

  • Priorytet I. Edukacja osób starszych – 15%
  • Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz-
    i międzypokoleniową – 25%
  • Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 20%
  • Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 40%

 

 

Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który przekazuje dotacje beneficjentom Programu, na zasadach i w trybie określonym w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej.

 

Oferty można składać do 31 stycznia 2020 r.

Generator ofert oraz więcej informacji pod podanym linkiem.