Dyżur Przedstawiciela Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów- już od września w centrum!

Już od września w naszym Centrum w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 10:00-12:00 zapraszamy na dyżur przedstawiciela Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela mieszkańcom Szczecina bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach związanych z ochroną konsumentów, w szczególności:

·         udziela porad prawnych;

·         występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów;

·         pomaga konsumentom przygotować pisma reklamacyjne;

·         prowadzi edukację konsumencką

·         współdziała z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcją Handlową, organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami;

·         wykonuje inne zadania określone w przepisach.

Interwencje Rzecznika w konkretnej sprawie podejmowane są wyłącznie po wyczerpaniu przez konsumenta toku postępowania narzuconego mu przez ustawę lub umowę.

Rzecznik nie może rozstrzygać sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, nakładać kar pieniężnych, wydawać nakazów lub zakazów wobec przedsiębiorców. Rzecznik występuje do przedsiębiorców w sprawach, w których dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu.

 

Pierwszy dyżur odbędzie się 05 września!

Serdecznie zapraszamy!