Bon Opiekuńczy Alzheimer 75

„BON OPIEKUŃCZY: ALZHEIMER 75” – 2021 r.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE BON?

Bon przysługuje Opiekunowi zamieszkującemu na terenie Gminy Miasto Szczecin, udzielającemu wsparcia i opieki Seniorowi, tj. osobie ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera, która na dzień złożenia wniosku ukończyła 75 r. ż. a także w ramach wypłaty III transzy
w grudniu 2021 r. ukończy 75 r. ż. oraz spełnia łącznie następujące warunki:

 1. zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Szczecin;
 2. jest objęta świadczeniami zdrowotnymi, realizowanymi w formie szpitalnej i/lub  ambulatoryjnej i/lub środowiskowej przez lekarza ze specjalizacją z zakresu psychiatrii i/lub neurologii i/lub geriatrii i ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera;
 3. nie jest objęta opieką placówki (instytucji) publicznej lub niepublicznej, zapewniającej opiekę całodobową.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Opiekun (osoba z rodziny: małżonek, dziecko, wnuk, rodzic, rodzeństwo, synowa, zięć) powinien złożyć wniosek wraz z oświadczeniami oraz załącznikami, tj.:

 1. zaświadczenie od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, że Senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi, zawierające informację dotyczącą rozpoznania choroby
  z określeniem jednostki chorobowej (jedna z poniższej listy):
 • F00.0 – otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku,
 • F00.1 – otępienie w chorobie Alzheimera w późnym początku,
 • F00.2 – otępienie atypowe i mieszane w chorobie Alzheimera,
 • F00.9 – otępienie w chorobie Alzheimera nieokreślone,
 • G30.0 – choroba Alzheimera o wczesnym początku,
 • G30.1 – choroba Alzheimera o późnym początku,
 • G30.8 – inne postacie choroby Alzheimera,
 • G30.9 – choroba Alzheimera, nieokreślona.
 1. dowód ustanowienia prawnej opieki nad Seniorem, jeśli w tym zakresie zostało wydane prawomocne orzeczenie właściwego sądu dla Opiekuna;
 1. kwestionariusz ankiety;
 1. oświadczenie o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celu informowania o różnych formach wsparcia realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, skierowanych do osób chorych na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunów.

Wniosek wraz z załącznikami można składać
od 08.03.2021 r. do 30.11.2021r.
w Szczecińskim Centrum Świadczeń (ul. Kadłubka 12, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin (filia Urzędu Miasta Szczecin)).

 

ILE WYNOSI ŚWIADCZENIE?

 

Świadczenie wypłacane jest w trzech transzach po 1000 zł. każda:

 • I transza – od dnia 05.2021 r. do dnia 30.05.2021 r. – Opiekunom, którzy złożyli wniosek do 30 kwietnia 2021 r. i zostali zakwalifikowani do uzyskania świadczenia;
 • II transza – od dnia 10.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. – Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz Opiekunom, którzy złożą wniosek w terminie do 31 sierpnia 2021 r.;
 • III transza – od dnia 10.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. – Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I i II transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz Opiekunom, którzy złożą wniosek w terminie do 30 listopada 2021 r.

WYMAGANE WNIOSKI I FORMULARZE:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „BON OPIEKUŃCZY: ALZHEIMER 75”
 2. Kwestionariusz ankiety
 3. Oświadczenie o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

UWAGA: Jeżeli Senior był beneficjentem świadczenia Bon Opiekuńczy Alzheimer 75
w latach 2019 – 2020 nie ma obowiązku dostarczania aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego diagnozę.

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XXV/741/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 965 z dnia 03.03.2021 r.).

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2021/965/akt.pdf