Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

1. Nazwa zadania:

Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania

2. Opis zadania:

Zadanie polega na prowadzeniu na terenie Gminy Miasto Szczecin Klubów Seniora. Kluby Seniora funkcjonują w myśl idei „drugiego domu”, jako miejsca charakteryzujące się przyjazną przestrzenią, dającą możliwość kontaktów społecznych, kulturalnego rozwoju seniorów oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów poprzez wzrost działań na rzecz społeczności lokalnych. Adresatami zadania są osoby w wieku 60 lat i więcej.

Oferta zgłaszana do konkursu może uwzględniać przepisy art. 4 ust. 3 i 4 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Każda oferta zgłaszana do konkursu powinna uwzględniać realizację działań zapewniających dostępność wszystkim beneficjentom realizowanego zadania publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. Cel zadania:

Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym:

  1. integracja i aktywizacja osób starszych,
  2. przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu,
  3. podnoszenie sprawności fizycznej oraz intelektualnej,
  4. promocja zdrowia oraz profilaktyka uzależnień.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, w tym wkładu finansowego stanowiącego co najmniej 5% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wkład własny finansowy, to środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych źródeł, w tym odpłatność odbiorców zadania publicznego.
Do wkładu własnego niefinansowego zalicza się wyceniony wkład osobowy, nie zalicza się wycenionego wkładu rzeczowego oferenta.

Termin składania ofert za pomocą platformy WITKAC: 4.04.2022 r. do godz. 15:00 

Więcej informacji:

WITKAC

BIP UM SZCZECIN