Dla Opiekunów/Rodziny

Centrum Seniora jest punktem informacji oraz wsparcia dla rodzin oraz opiekunów osób starszych. Świadczy bezpłatną oraz kompleksową pomoc edukacyjno-informacyjną i psychologiczną dla osób opiekujących się starszymi bliskimi. W Centrum Seniora dyżurują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie psychologii oraz prawa.

Spis treści:

Domy Pomocy Społecznej

Dla kogo?

Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę i zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. Osób w podeszłym wieku
 2. Osób przewlekle somatycznie chorych
 3. Osób przewlekle psychicznie chorych
 4. Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 5. Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 6. Osób niepełnosprawnych fizycznie
 7. Osób uzależnionych od alkoholu

Jak otrzymać skierowanie? 

Całość postępowania w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest przez Dział Instytucji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.  Ważne jest to, że osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona musi wyrazić zgodę na skierowanie do domu pomocy społecznej. 

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu określenia typu domu ( dokument pomocniczy ),
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób zobowiązanych do alimentacji.
 6. Zaświadczenie o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody”.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.
 5. Wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, w załączeniu potwierdzenie wysokości dochodów.

Jaka jest procedura postępowania?

 1. Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.
 3. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej i materialno- bytowej osoby, co daje podstawę do stwierdzenia przesłanek do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 4. Wywiad środowiskowy (alimentacyjny) przeprowadzany jest także u osób zobowiązanych do alimentacji (dzieci, rodzice) na rzecz klienta. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w dps, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki- ustalenie wysokości opłat za dom pomocy społecznej.

Kto płaci za DPS?

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Dokładne zasady ustalania odpłatności określają artykuły od 60 do 64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej.

W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnukowie (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi).

Wysokość ponoszonych opłat ustalana poprzez umowę uzgodnioną z Dyrektorem MOPR w Szczecinie i uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Osoba jest zobowiązana do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej/osoby w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej/na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej, jednak kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.

Kryterium dochodowe wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł (300 % wynosi 2 103 zł)
 • dla osoby w rodzinie 528 zł na osobę (300 % wynosi 1 584 zł)

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione wyżej. W przypadku niewywiązywania się osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Ile kosztuje pobyt w DPS?

ZARZĄDZENIE NR 102/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2023 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin koszty prezentują się następująco:

Lp.NazwaŚredni miesięczny koszt utrzymania
1Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie7 314,00 zł
2Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie 6566,51zł
3Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie6 742,30 zł
Tabela zawierająca informacje o średnim miesięcznym koszcie utrzymania w 3 szczecińskich DPS

Koszty ustalane są raz w roku i publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Powyższa informacja dotyczy domów pomocy społecznych kierowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jeżeli sytuacja finansowa na to pozwala, można też zamieszkać w miejscu prowadzonym przez podmiot prywatny, wówczas odpłatność oraz wszystkie inne usługi są ustalane indywidualną umową. Aby mieć pewność, że domy spełnia standardy i może być kontrolowany należy skorzystać z rejestru domów pomocy społecznej na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykaz domów pomocy społecznej w Szczecinie:

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

Adres: ul. Krucza 17
Telefon:tel.  91-455-83-33, 91-455-87-03, 91-455-82-96
E-mail:sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl
Dla kogo: Dla osób w podeszłym wieku  i przewlekle somatycznie chorych.
Liczba miejsc: 241
strona www: www.dpskrucza.szczecin.pl
Podmiot prowadzący: Prezydent Miasta Szczecin

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”

Adres: ul. Romera 21
Telefon: (091) 43 27 712, (091) 43 27 760
E-mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl
Dla kogo: Dla osób w podeszłym wieku  i przewlekle somatycznie chorych.
Liczba miejsc: 251
strona www: https://dpsromera.szczecin.pl/
Podmiot prowadzący: Prezydent Miasta Szczecin

Dom Pomocy Społecznej

Adres: ul. Broniewskiego 4/6
Telefon: 91 454 14 81,  91 312-32-20
E-mail: sekretariat@dps.szczecin.pl
Dla kogo: Dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Liczba miejsc: 74
strona www: http://dps.szczecin.pl/
Podmiot prowadzący: Prezydent Miasta Szczecin

Dom Pomocy Społecznej  Świętej Rodziny

Adres: al. Wyzwolenia 52
Telefon: (91) 454 00 52
E-mail: biuro@insmed.com.pl
Dla kogo: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Liczba miejsc: 75
strona www: http://dps-swietej-rodziny.pl/
Podmiot prowadzący: Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie

Dom Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły

Adres: Lubomirskiego 7
Telefon: (91) 454 00 52
E-mail: biuro@dps-szczecin.pl
Dla kogo: Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
Liczba miejsc: 100
strona www: http://dps-szczecin.pl/
Podmiot prowadzący: Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie

Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka w Szczecinie

Centrum Wsparcia „Niezapominajka” w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie świadczy wsparcie dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi i dla osób niesamodzielnych.
Centrum Wsparcia
Centrum świadczy usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe adresowane do mieszkańców Szczecina opiekujących się osobami niesamodzielnymi z powodu chorób otępiennych, w ramach trwałości projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.
Centrum działa od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 07:00-17:00.
Poradnictwo w formie indywidualnej z zakresu:
– socjalno-ekonomicznego,
– opiekuńczo-terapeutycznego,
– profilaktyki uzależnień i innych zagrożeń związanych z wypaleniem w opiece.
Poradnictwo indywidualne może być świadczone podczas osobistego spotkania w siedzibie Centrum lub zdalnie (tel., e-mail, komunikatory internetowe).
Wsparcie w formie grupowej:
– szkolenia,
– spotkania grup wsparcia,
– warsztaty tematyczne.
Harmonogramy wsparcia publikowane są w zakładce:
https://dpskrucza.szczecin.pl/harmonogramy/
Informacje dot. wsparcia w formie spotkań grupowych publikowane są na stronie:
https://dpskrucza.szczecin.pl/

Wypożyczalnia
Wypożyczalnia działa w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie i świadczy usługi wypożyczenia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego dla osób niesamodzielnych mieszkających w Szczecinie i Powiecie Polickim, w ramach trwałości projektu „Zaopiekowani –
systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”. Wypożyczalnia działa od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 07:00-15:00.
Wykaz sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego:
Podpórki, chodziki i balkoniki rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych i osób starszych mających problemy z wstawaniem, chodzeniem oraz utrzymywaniem równowagi: – ambona – balkonik, – chodzik, chodzik 3-kołowy, chodzik 4-kołowy, – podpórka 2-kołowa, podpórka krocząca,
– kule łokciowe/kule pachowe, – laska inwalidzka / czwórnóg / trójnóg.
Wymieniony sprzęt efektywnie wspomaga proces wstawania, utrzymywania równowagi, chodzenia oraz rehabilitacji osób starszych czy niepełnosprawnych, gwarantując im bezpieczną stabilność i skutecznie ich aktywizując. Wózki inwalidzkie, mogą być używane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, przeznaczone do ogólnego stosowania – transportu, spacerów i przemieszczania się na niewielkie odległości.
Łóżka rehabilitacyjne elektryczne – zapewniają komfort osobie leżącej i ułatwiają opiekę nad osobą niesamodzielną. Łóżko obsługiwane jest przy pomocy pilota, co umożliwia zmianę wysokości i pozycji chorego. Łóżko posiada barierki boczne, zabezpieczające przed zsunięciem się osoby niesamodzielnej
oraz wysięgnik z uchwytem, ułatwiający samodzielne siadanie i poprawianie pozycji ciała.
Podnośniki transportowo-kąpielowe – ułatwiają przemieszczanie oraz transport osób niesamodzielnych. Podnośnik znajduje zastosowanie przy codziennych zabiegach higieniczno – pielęgnacyjnych.
Inny sprzęt wspomagający:
– krzesła sanitarne,
– fotele obrotowe wannowe,
– nasadki toaletowe z podpórkami.
Sprzęt ułatwiający oddychanie:
– koncentratory tlenu,
– ssaki elektryczne,
– inhalatory elektryczne.
Sprzęt do rehabilitacji:
M.in. pionizatory, ambony-Dynawalk, rotory rehabilitacyjne, rowery stacjonarne elektromagnetyczne, rowery rehabilitacyjne trójkołowe – dedykowane dla osób po różnego rodzaju kontuzjach, urazach w celu powrotu do pełni zdrowia i sprawności.

W Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie funkcjonuje świetlica wytchnieniowa.
Świetlica świadczy usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu, w zastępstwie opiekunów osób z chorobami otępiennymi z terenu Gminy Miasta Szczecin, w ramach trwałości projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.
Do zadań świetlicy wytchnieniowej należy zapewnienie usług opiekuńczych wspomagających 10 osobom dziennie.

Świetlica działa od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 06:30-16:30.
Świetlica wytchnieniowa zapewnia:
- świadczenie usług opiekuńczych,
- terapię zajęciową,
- treningi pamięci,
– zajęcia ruchowe w formie ćwiczeń grupowych i indywidualnych,
– relaksację i rekreację,
– dwa posiłki dziennie,
– poradnictwo, wsparcie oraz pomoc opiekunom uczestników w załatwianiu spraw życiowych ich podopiecznych.
Kontakt:
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
Dział Wsparcia Dziennego
Krucza 17, 71-747 Szczecin
tel. 91 455 87 03, wew. 128
tel. kom. 798 805 371
sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl
centrum.wsparcia@dpskrucza.szczecin.pl
wypozyczalnia@dpskrucza.szczecin.pl

Ubezwłasnowolnienie – definicja

Ubezwłasnowolnienie

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym ubezwłasnowolnienie jest taką formą ograniczenia czynności prawnych dla osób, u których w skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, stwierdzono, że nie może ona sama kierować swoim postępowaniem.  Ubezwłasnowolnienie ma na celu ochronę  interesów osobistych i majątkowych osoby chorej. W zależności od tego czy osoba nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem sąd może orzec ubezwłasnowolnienie całkowite, bądź też gdy jest w tym zakresie ograniczona i potrzebuje pomocy do prowadzenia swoich spraw- sąd może orzec ubezwłasnowolnieni częściowe.

Ubezwłasnowolnienie całkowite

Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może samodzielnie dokonywać  czynności prawnych, a jeśli to uczyni, działanie jest nieważne. Może jedynie samodzielnie dokonać czynności w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, np. bieżące zakupy. Czynności te będą ważne, o ile nie będą powodować rażącego pokrzywdzenia tej osoby. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć umowy kredytowej, wynająć mieszkania, podpisywać umów, sprzedać lub podarować swojego majątku. Ustala się dla niej opiekuna, który w jej imieniu może dokonywać czynności, które odniosą skutki prawne. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie nie może ani sama ani przez opiekuna zawrzeć małżeństwa czy sporządzić lub odwołać testamentu.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Osoba ubezwłasnowolniona częściowo może samodzielnie dokonać czynności związanych z umowami powszechnie zawieranymi w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego (korzystanie z drobnych usług). Może podejmować działania nie będące ani zobowiązaniem (np. do wykonania jakiegoś zlecenia), ani rozporządzeniem (np. rozporządzeniem majątkiem). Może swobodnie,  zarządzać swoim zarobkiem, chyba że z ważnych powodów sąd opiekuńczy postanowi inaczej. Może ona również swobodnie rozporządzać przedmiotami majątkowymi.
Większość jednak czynności prawnych, dokonywanych przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo, dla ich ważności wymaga zgody – zatwierdzenia – przez kuratora. Będą to wszelkie czynności zobowiązujące i rozporządzające, czyli np.: kupno, sprzedaż, darowizna, zlecenie, najem. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona może zawrzeć małżeństwo. Należy podkreślić, że w przypadku osób upośledzonych umysłowo lub chorych psychicznie potrzebna jest na to zgoda sądu. Do czynności, których ubezwłasnowolniony częściowo nie może dokonywać, zalicza się np.: sporządzenie, zmiana lub odwołanie testamentu. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustala się kuratora. W sprawach ważniejszych, w szczególności przekraczających zakres tzw. zwykłego zarządu majątkiem osoby, nad którą sprawowana jest opieka bądź kuratela, zarówno opiekun jak i kurator będzie musiał dodatkowo uzyskać zgodę sądu opiekuńczego, np. na sprzedaż mieszkania.

Całkowicie ubezwłasnowolniona może już  zostać osoba, która ukończyła 13 rok życia.

Ubezwłasnowolnienie następuje na podstawie postanowienia sądu, po weryfikacji przez sąd poczytalności danej osoby.

Jak wszcząć postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia:

Kto może złożyć wniosek?:

 • małżonek osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona,
 • krewni w linii prostej osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona (np. ojciec, matka, dzieci, wnuki),
 • rodzeństwo osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona,
 • przedstawiciel ustawowy osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona,
 • prokurator – także w przypadku pozostałych osób (za pośrednictwem).

Co powinien zawierać wniosek?:

 • imię i nazwisko oraz adres uczestnika postępowania tj. osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie,
 • imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy tj. osoby, która złożyła wniosek o ubezwłasnowolnienie oraz numer telefonu wnioskodawcy,
 • określenie, kim dla uczestnika postępowania jest wnioskodawca,
 • wskazanie zakresu ubezwłasnowolnienia tj. częściowe lub całkowite,
 • uzasadnienie wniosku tj. wyjaśnienie przyczyn, z powodu których uczestnik postępowania powinien zostać ubezwłasnowolniony, opis okoliczności, które przemawiają za ubezwłasnowolnieniem,
 • wskazanie informacji dotyczących stanu cywilnego osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona (jeśli uczestnik postępowania pozostaje w związku małżeńskim należy podać imię i nazwisko oraz adres małżonka),
 • wskazanie, czy stan zdrowia uczestnika umożliwia mu osobiste stawienie się w sądzie celem wysłuchania.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • odpis skrócony aktu małżeństwa uczestnika (w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim) lub aktu urodzenia uczestnika ( w przypadku osób stanu wolnego) oraz jego 3 kserokopie,
 • oświadczenie, czy w chwili składania wniosku osoba, która ma być ubezwłasnowolniona pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak należy wskazać adres i miejsce zamieszkania małżonka,
 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia psychicznego uczestnika postępowania oraz 3 kserokopie zaświadczenia,
 • potwierdzenie opłaty wniosku
 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub aktu urodzenia wnioskodawcy oraz jego 3 kserokopie oraz kserokopię dowodu osobistego.
 • Wniosek należy skierować na piśmie w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Ile kosztuje złożenie wniosku?

Opłata stała od wniosku wynosi 100 zł. W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie należy również przygotować się do poniesienia kosztów związanych z badaniem uczestnika postępowania i sporządzeniem opinii przez biegłego sądowego. Sąd w toku postępowania wezwie wnioskodawcę do wpłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych. W przypadku gdy wnioskodawcy nie stać na pokrycie ww. kosztów, wraz z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie może złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Gdzie złożyć wniosek?

Sprawy rodzinne rozpoznawane są w Wydziale X Cywilnym Rodzinnym, mieszczącym się w budynku przy ul, Małopolskiej 17 w Szczecinie.

Załączniki:

Źródło: