Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie integracji i aktywizacji osób starszych

BDO/SP/2021/061

 

  1. Nazwa zadania:

Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania

 

  1. Opis zadania:

Prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin, zapewniających, w szczególności, warunki do wszechstronnej aktywności w tym rozwijania pasji. Kluby Seniora powinny funkcjonować w myśl idei „drugiego domu”, być miejscem charakteryzującym się przyjazną przestrzenią, dającą możliwość kontaktów społecznych i kulturalnego rozwoju seniorów, z uwzględnieniem wolontariatu oraz mentoringu senioralnego. Realizacja zadania powinna integrować oraz pobudzać aktywność obywatelską seniorów poprzez wzrost działań na rzecz społeczności lokalnych. Adresatami zadania są osoby w wieku 60 lat i więcej.

 

Oferta zgłaszana do konkursu może uwzględniać przepisy art. 4 ust. 3 i 4 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które wejdą w życie z dniem 6 września 2021 r.

  1. Cel zadania:

Podejmowanie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym – aktywizacja osób starszych, przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczona na całość zadania w 2021 r. wynosi ogółem 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania, w tym wkładu finansowego stanowiącego co najmniej 5% całkowitych kosztów realizacji zadania. Wkład finansowy, to środki finansowe własne organizacji pozarządowej lub pozyskane przez nią z innych źródeł, w tym odpłatność odbiorców zadania publicznego.

Do wkładu własnego niefinansowego oferenta zalicza się wyceniony wkład osobowy oraz wyceniony wkład rzeczowy.

Niezrealizowanie przez organizację deklarowanego wkładu własnego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji  w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz z wkładu własnego organizacji, zaproponowanego
w ofercie.

 

Załączniki:
BIP- Ogłoszenie konkursowe