Domy Pomocy Społecznej

Dla kogo?

Domy pomocy społecznej zapewniają całodobową opiekę i zaspokajają niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. Osób w podeszłym wieku
 2. Osób przewlekle somatycznie chorych
 3. Osób przewlekle psychicznie chorych
 4. Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 5. Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 6. Osób niepełnosprawnych fizycznie
 7. Osób uzależnionych od alkoholu

Jak otrzymać skierowanie? 

Całość postępowania w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest przez Dział Instytucji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną, listownie, telefonicznie, elektronicznie lub przez inne osoby i instytucje w imieniu osoby zainteresowanej.  Ważne jest to, że osoba, która nie jest ubezwłasnowolniona musi wyrazić zgodę na skierowanie do domu pomocy społecznej. 

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu określenia typu domu ( dokument pomocniczy ),
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób zobowiązanych do alimentacji.
 6. Zaświadczenie o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody”.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.
 5. Wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, w załączeniu potwierdzenie wysokości dochodów.

Jaka jest procedura postępowania?

 1. Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.
 3. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej i materialno- bytowej osoby, co daje podstawę do stwierdzenia przesłanek do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 4. Wywiad środowiskowy (alimentacyjny) przeprowadzany jest także u osób zobowiązanych do alimentacji (dzieci, rodzice) na rzecz klienta. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w dps, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki- ustalenie wysokości opłat za dom pomocy społecznej.

Kto płaci za DPS?

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Dokładne zasady ustalania odpłatności określają artykuły od 60 do 64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Osoba umieszczona w domu pomocy społecznej ponosi odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 70% dochodu, nie więcej niż średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej.

W przypadku kiedy odpłatność mieszkańca nie pokrywa pełnego kosztu pobytu, do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny zobowiązani są: małżonek oraz krewni w linii prostej tj. dzieci i wnukowie (zstępni) przed rodzicami i dziadkami (wstępnymi).

Wysokość ponoszonych opłat ustalana poprzez umowę uzgodnioną z Dyrektorem MOPR w Szczecinie i uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny. Osoba jest zobowiązana do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej/osoby w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej/na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej, jednak kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.

Kryterium dochodowe wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł (300 % wynosi 2 103 zł)
 • dla osoby w rodzinie 528 zł na osobę (300 % wynosi 1 584 zł)

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione wyżej. W przypadku niewywiązywania się osób z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

Ile kosztuje pobyt w DPS?

ZARZĄDZENIE NR 102/23
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2023 w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie miasta Szczecin koszty prezentują się następująco:

Lp.NazwaŚredni miesięczny koszt utrzymania
1Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie6 234,11 zł
2Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie5 650,04 zł
3Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie5 689,07 zł

Koszty ustalane są raz w roku i publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Powyższa informacja dotyczy domów pomocy społecznych kierowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jeżeli sytuacja finansowa na to pozwala, można też zamieszkać w miejscu prowadzonym przez podmiot prywatny, wówczas odpłatność oraz wszystkie inne usługi są ustalane indywidualną umową. Aby mieć pewność, że domy spełnia standardy i może być kontrolowany należy skorzystać z rejestru domów pomocy społecznej na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykaz domów pomocy społecznej w Szczecinie:

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

Adres: ul. Krucza 17
Telefon:tel.  91-455-83-33, 91-455-87-03, 91-455-82-96
E-mail:sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl
Dla kogo: Dla osób w podeszłym wieku  i przewlekle somatycznie chorych.
Liczba miejsc: 241
strona www: www.dpskrucza.szczecin.pl
Podmiot prowadzący: Prezydent Miasta Szczecin

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”
Adres: ul. Romera 21
Telefon: (091) 43 27 712, (091) 43 27 760
E-mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl
Dla kogo: Dla osób w podeszłym wieku  i przewlekle somatycznie chorych.
Liczba miejsc: 251
strona www: https://dpsromera.szczecin.pl/
Podmiot prowadzący: Prezydent Miasta Szczecin

Dom Pomocy Społecznej
Adres: ul. Broniewskiego 4/6
Telefon: 91 454 14 81,  91 312-32-20
E-mail: sekretariat@dps.szczecin.pl
Dla kogo: Dla osób przewlekle psychicznie chorych.
Liczba miejsc: 74
strona www: http://dps.szczecin.pl/
Podmiot prowadzący: Prezydent Miasta Szczecin

Dom Pomocy Społecznej  Świętej Rodziny

Adres: al. Wyzwolenia 52
Telefon: (91) 454 00 52
E-mail: biuro@insmed.com.pl
Dla kogo: Dla osób przewlekle somatycznie chorych
Liczba miejsc: 75
strona www: http://dps-swietej-rodziny.pl/
Podmiot prowadzący: Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie

Dom Pomocy Społecznej im. doktora Edmunda Wojtyły
Adres:Lubomirskiego 7
Telefon: (91) 454 00 52
E-mail: biuro@dps-szczecin.pl
Dla kogo: Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
Liczba miejsc: 100
strona www: http://dps-szczecin.pl/
Podmiot prowadzący: Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie