„Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”- ogłoszenie o konkursie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Zdanie publiczne jest zgodne ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025
w zakresie realizacji I Celu strategicznego:  Szczecin – miasto wysokiej jakości życia; I.3 Cel operacyjny: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Nazwa zadania: „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

Rodzaj zadania:  Zadanie będzie polegało na kontynuowaniu prowadzenia przez podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dziennego Domu Pomocy „Senior +” w lokalach usytuowanych przy ul. Królowej Jadwigi 45c i 45a.

 

Wybór realizatora zadania jest tożsame z wyborem Partnera, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe na warunkach określonych w umowie partnerskiej na realizację zadania w ramach Modułu II  Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Zadanie w latach 2016-2019 było współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020 oraz środków z budżetu Gminy Miasto Szczecin.

 

Dzienny Dom Pomocy „Senior+” (DDPS) mieści się w lokalach przy ul. Królowej Jadwigi 45c i 45a, usytuowanych na parterze budynku i zaprojektowane tak, aby były dostępne i spełniały potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością. Na terenie obiektu znajduje się część rekreacyjna z małym ogródkiem.

 

Opieką w DDPS objętych jest 30 osób, którym umożliwiono korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Seniorzy objęci opieką w Dziennym Domu „Senior+” kierowani są do placówki na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez upoważnionych pracowników Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, szczegółowo określającej wysokość opłaty ponoszonej przez seniora za pobyt w ośrodku wsparcia oraz wyżywienie.

W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników liczba beneficjentów będzie uzupełniana
o kolejne osoby z listy oczekujących na przyjęcie do DDPS w oparciu o wniosek oraz
decyzję o której mowa wyżej.

 

Dzienny Dom Pomocy „Senior +” będzie funkcjonował w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie, a działalność bieżąca domu polegać będzie na realizacji podstawowych usług, w tym pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku w ciągu dnia oraz innych usług wspomagających dostosowanych do indywidualnych potrzeb seniorów.

 

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” może obejmować w szczególności usługi:

  • socjalne, w tym posiłek,
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • aktywności ruchowej lub kinezyterapii,
  • sportowo-rekreacyjne,
  • aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy),
  • terapii zajęciowej.

 

Placówka, we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami może rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą.

Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu „Senior+” to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarka lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Kancelarii Głównej Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 03 stycznia 2020 roku

 

Więcej informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=47E0AAC2249F4C90A8DC9ECA8244B018