Finansowanie Centrum Seniora

Centrum Seniora w Szczecinie jest zadaniem publicznym realizowanym przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych finansowanym ze środków Urzędu Miasta Szczecin w ramach zadania „...” na podstawie umowy CRU ......... z dnia ...............r.