Dzienne Domy Pomocy Społecznej

Dzienne Domy Pomocy Społecznej

DLA KOGO?

Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) jest placówką wsparcia dla osób, które wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych nie mogą samodzielnie sprostać zadaniom stawianym przez codzienne życie – wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Oprócz opieki i wsparcia, Dzienne Domy zapewniają też twórcze zagospodarowanie czasu, poprzez terapię zajęciową, wspólne spacery, ćwiczenia rehabilitacyjne. Zagwarantowany też jest ciepły posiłek w ciągu dnia. Dzienny dom otwarty jest od rana do popołudnia.

Na terenie Szczecina funkcjonuje siedem takich placówek dla osób w podeszłym wieku:

 • Prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29
 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 – dysponuje 70 miejscami (ul. Potulicka 40)
 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 – dysponuje 45 miejscami (ul. Łukasiewicza 6)
 3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3- dysponuje 20 miejscami (ul. Ściegiennego 62)
 4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 (dla osób z chorobami otępiennymi)- dysponuje 20 miejscami (ul. Krasińskiego 45/U2)
 • Dział wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17- dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi- dysponuje 20 miejscami;
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Turkus” przy ul. Młodzieży Polskiej 28 prowadzony przez Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury- dysponuje 30 miejscami;
 • Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Królowej Jadwigi 45A i 45C prowadzony przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża- dysponuje 30 miejscami.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, a także prośbę o skierowanie do dziennego domu pomocy społecznej należy złożyć do Działu Instytucji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Królowej Jadwigi 45c/u2.

Oprócz wniosku potrzebne będzie:

 1. Dowód osobisty albo innych dokument potwierdzający tożsamość (tylko do wglądu)
 2. Osoba niepełnosprawna powinna przynieść do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności albo grupie inwalidzkiej
 3. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie (decyzja o przyznanej rencie, wysokości emerytury, decyzje ze Szczecińskiego Centrum Świadczeń- jeśli otrzymuje się zasiłek pielęgnacyjny, dodatek energetyczny lub dodatek mieszkaniowy)
 4. Zaświadczenie lekarskie, gdzie będzie informacja o możliwości uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych.
 5. Jeżeli nie jest się osobą samodzielnie gospodarującą należy przynieść również zaświadczenia o dochodach członków rodziny.
 6. W czasie postępowania pracownik socjalny może poprosić o inne dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

W ciągu 14 dni od złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy, w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

W terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz decyzję administracyjną. W sprawach trudnych decyzja może być wydana później, o czym poinformuje pracownik socjalny.

 

Jaka jest odpłatność?

Pobyt i korzystanie z usług dziennego domu lub oddziału dziennego jest odpłatny. Odpłatność ustalana jest indywidualnie po przeprowadzeniu wywiadu, z uwzględnieniem dochodów i wydatków osoby ubiegającej się o pobyt.

Średni miesięczny koszt posiłku, koszt usług w szczecińskich dziennych domach (Zgodnie z Zarządzeniem nr 134/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2020 r. wynosi:

Tabela nr 1:  Średni miesięczny koszt posiłku, koszt usług w szczecińskich dziennych domach (Zgodnie z Zarządzeniem nr 134/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2020 r.)

Lp.

Nazwa

Średni dzienny koszt posiłku

Średni miesięczny koszt usług

1

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, przy ul. Łukasiewicza 6 oraz przy ul. Ściegiennego 62 w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29

7,50 zł

784,54 zł

2

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krasińskiego 45/u2 w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29

7,50 zł

1 696,80 zł

3

Dział Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17

8,00 zł

1 447,31 zł

4

 Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Turkus” przy ul. Młodzieży Polskiej 28 prowadzony przez Stowarzyszenie Prawy Brzeg Kultury

12,00 zł

647,00 zł

5

Dzienny Dom „Senior+” przy ul. Królowej Jadwigi 45a i 45c, 70-300 Szczecin, prowadzony przez podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursie ofert *

9,00 zł

712,76 zł


 
Koszt transportu z miejsca zamieszkania do ośrodka wsparcia oraz z ośrodka wsparcia do miejsca zamieszkania koszt miesięczny to 110 zł 

ZARZĄDZENIE NR 118/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług
oraz opłaty za transport dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia finansowanych
w ramach realizacji zadań własnych Gminy Miasto Szczecin

Przez kryterium dochodowe rozumie się wszystkie dochody netto z miesiąca poprzedzającego wniosek o udzielenie pomocy (np. wynagrodzenie, emerytura, renta, zasiłek pielęgnacyjny).

Obecnie (2020 r.) kryterium dochodowe wynosi;

Dla osoby samotnie gospodarującej- 701 netto zł

Dla osoby w rodzinie 528 zł netto

Tabela nr 2: Odpłatność za usługi w Dziennych Domach Pomocy Społecznej w Szczecinie

Źródło: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 27 marca 2018 r. poz. 1391.

 

Czyli np. otrzymując emeryturę w wysokości 1000 zł i będąc osobą samotnie gospodarującą mieścimy się w przedziale

>100%≤150%

więc za miesiąc usług zapłacimy 8% średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym Dziennym Domu Pomocy Społecznej, o której mowa w Tabeli nr 1.

Źródło:

 http://mopr.szczecin.pl/

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 27 marca 2018 r. poz. 1391.

Zarządzenie Nr 134/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniego dziennego kosztu posiłku, średniego miesięcznego kosztu usług oraz średniego miesięcznego kosztu usługi transportowej dla uczestników szczecińskich ośrodków wsparcia finansowanych w ramach realizacji zadań własnych Gminy.