Bon Opiekuńczy Alzheimer 75- termin składania wniosków od 10 lutego (wnioski dostępne będą od 7 lutego)

KOMU PRZYSŁUGUJE BON?

Bon przysługuje Opiekunowi zamieszkującemu na terenie Gminy Miasto Szczecin, udzielającemu wsparcia i opieki Seniorowi, tj. osobie chorej na chorobę Alzheimera, która ukończyła 75r.ż. oraz spełnia łącznie następujące warunki:

 • 1. zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Szczecin;
 • 2. jest objęty świadczeniami zdrowotnymi, realizowanymi w formie szpitalnej i/lub ambulatoryjnej i/lub środowiskowej, ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera przez lekarza ze specjalizacją z zakresu psychiatrii, neurologii lub geriatrii;
 • 3. nie jest objęta opieką placówki (instytucji) publicznej lub niepublicznej, zapewniającej opiekę całodobową.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE?

Opiekun (osoba z rodziny: małżonek, dziecko, wnuk, rodzic, rodzeństwo, synowa, zięć) winien złożyć wniosek wraz z oświadczeniami oraz załącznikami, tj.:

 • 1) zaświadczeniem od lekarza psychiatry, neurologa lub geriatry, że Senior jest objęty świadczeniami zdrowotnymi, zawierające informację dotyczącą rozpoznania choroby z określeniem jednostki chorobowej (jedna z poniższej listy):
  a) F00.0 – otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku,
  b) F00.1 – otępienie w chorobie Alzheimera w późnym początku,
  c) F00.2 – otępienie atypowe i mieszane w chorobie Alzheimera,
  d) F00.9 – otępienie w chorobie Alzheimera nieokreślone,
  e) G30.0 – choroba Alzheimera o wczesnym początku,
  f) G30.1 – choroba Alzheimera o późnym początku,
  g) G30.8 – inne postacie choroby Alzheimera,
  h) G30.9 – choroba Alzheimera, nieokreślona.
 • 2) dowód ustanowienia opieki nad Seniorem, jeśli w tym zakresie zostało wydane prawomocne orzeczenie właściwego sądu dla Opiekuna;
 • 3) kwestionariusz ankiety.

Wniosek wraz z załącznikami można składać
od 10.02.2020 r. do 30.11.2020r.
w Biurze Obsługi Interesanta Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
ILE WYNOSI ŚWIADCZENIE?

Świadczenie wypłacane jest w trzech transzach po 1000 zł. każda:

 • I transza – od dnia 10.04.2020 r. do dnia 30.04.2020 r. – Opiekunom, którzy złożyli wniosek do 31 marca 2020 r.;
 • II transza – od dnia 10.08.2020 r. do dnia 31.08.2020 r. – Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 31 lipca 2020 r.;
 • III transza – od dnia 10.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. – Opiekunom, którzy uzyskali prawo do świadczeń w ramach I i II transzy, a sytuacja opiekuńcza nie uległa zmianie oraz osobom, które złożyły wniosek w terminie do 30 listopada 2020 r.

WYMAGANE WNIOSKI I FORMULARZE:

Pliki z drukami do pobrania będą dostępne od dnia: 07.02.2020

PODSTAWA PRAWNA:

Uchwała Nr XIII/462/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75” oraz upoważnienia Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Alzheimer 75”. (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 520 z dnia 23.01.2020 r.).
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2020/520/