Dzienne Domy Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie prowadzi ciągły nabór wniosków do Dziennych Domów Pomocy Społecznej na terenie Szczecina.

 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej to placówki wsparcia dla osób, które w wyniku choroby, podeszłego wieku, niepełnosprawności i zdarzeń losowych, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Oprócz opieki i wsparcia, Dzienne Domy zapewniają też twórcze zagospodarowanie czasu, poprzez terapię zajęciową, wspólne spacery, ćwiczenia rehabilitacyjne, zajęcia kulturalne, artystyczne i edukacyjne, wspólne świętowanie uroczystości. Zagwarantowany jest ciepły posiłek w ciągu dnia. W zależności od placówki, możliwe jest ubieganie się o zapewnienie transportu. Pobyt, posiłek, transport i korzystanie z usług dziennego domu pomocy społecznej są odpłatne. Odpłatność ustalana jest indywidualnie, po przeprowadzeniu wywiadu, z uwzględnieniem dochodów osoby ubiegającej się o pobyt, w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin.

 

Obecnie funkcjonuje siedem takich placówek dla osób w podeszłym wieku:

 • Placówki działające jako Dział Wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29:
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Potulicka 40
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2 ul. Łukasiewicza 6
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 3 ul. Ściegiennego 62
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 4 (dla osób z chorobami otępiennymi) ul. Krasińskiego 45/U2
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 5 ul. Królowej Jadwigi 45A i 45C
 • Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 (Placówka prowadzona jest przez Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie)
 • Dział Wsparcia Dziennego przy Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17- dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi

W przypadku braku wolnych miejsc w wybranej placówce, osoby zainteresowane uczestnictwem wpisywane są do kolejki osób oczekujących.

Osobom ubiegającym się o uczestnictwo w placówce dla osób z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi, na czas oczekiwania proponujemy uczestnictwo w projekcie realizowanym przez Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta przy ul. Kruczej 17 „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”, w ramach którego osoby zainteresowane mogą skorzystać między innymi ze świetlicy wytchnieniowej w Centrum Wsparcia „Niezapominajka”

Wniosek zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, a także prośbę o skierowanie do dziennego domu pomocy społecznej należy złożyć do Działu Instytucji Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy al. Powstańców Wielkopolskich 33 w godzinach 7.30 – 15.30, telefon 91 44 26 610.

Szczegółowych informacji udzielą również Państwu pracownicy Sekcji Ds. Ośrodków Wsparcia i Mieszkań Chronionych tel. 91 44 26 628 oraz 91 44 26 617.

W trakcie postępowania niezbędne jest przedstawienie poniższych dokumentów:

 1. Dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość (tylko do wglądu)
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o niezdolności do pracy lub/i samodzielnej egzystencji lub grupie inwalidzkiej, jeśli osoba takie posiada
 3. Dokumenty potwierdzające dochód osoby zainteresowanej, a także osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
 4. Zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w dziennym domu pomocy społecznej
 5. W trakcie prowadzonego postępowania pracownik socjalny może poprosić o inne dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

 

Więcej informacji:

http://mopr.szczecin.pl/