Skorzystaj z Programu „MEWA” – wymień piec węglowy, korzystając z dofinansowania

Program „MEWA”

 

Ogłoszenie o naborze wniosków do Programu MEWA w 2020 rok

Gmina Miasto Szczecin ogłasza nabór wniosków o udzielanie dotacji celowych na zadania służące ochronie powietrza związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym w ramach Programu MEWA, który prowadzony jest na terenie administracyjnym miasta Szczecin.

Termin, miejsce i forma składania wniosków

Wnioski w formie papierowej należy składać w terminie od dnia 22 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Szczecin, Biuro Obsługi Interesantów (sala 62), pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w Filii na Prawobrzeżu – ul. Rydla 39/40, 70-001 Szczecin lub przesłać pocztą do Urzędu Miasta Szczecin (adres jw.).

Druki wniosków dostępne są od dnia 8 stycznia 2020 r. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131137.asp).

Cel Programu

Ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w wyniku eksploatacji pieców oraz kotłowni opalanych paliwem węglowym oraz ograniczenie emisji innych substancji stanowiących
o przekroczeniu standardów jakości powietrza na terenie miasta Szczecin.

Program realizowany jest na podstawie uchwały nr XL/1167/18 Rady Miasta Szczecin z dnia
24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 poz. 2202) oraz uchwały nr XIII/460/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego z 2019 poz. 6867).

Rodzaje przedsięwzięć

Dotacje udzielane są w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych, przynależnych
i użytkowych, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. odnawialne źródło energii,
 5. ogrzewanie piecem na pellet;

Beneficjenci

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. jednostki sektora finansów publicznych, będącym gminną osobą prawną,
 4. przedsiębiorcy,
 5. osoby prawne,

będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych, położonych
w granicach administracyjnych miasta Szczecin.

Informacje dotyczące przyznawania dotacji

 1. Dotacja może być udzielona na wniosek.
 2. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.
 3. Dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000,00 zł na pojedyncze zadanie związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym na rzecz źródła ciepła proekologicznego. W przypadku zadania zrealizowanego przez Wspólnoty Mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych dotacja będzie udzielona w wysokości do 55% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.
 4. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2015 r.

Katalog kosztów kwalifikowanych

 1. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych na realizację zadania,
  w szczególności:
 2. kosztów demontażu palenisk węglowych (wywóz gruzu);
 3. kosztów uzyskania niezbędnych dokumentów (opinii i projektów);
 4. kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania;
 5. niezbędnych kosztów poniesionych na uruchomienie nowej instalacji;
 6. kosztów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 7. Dotacja nie może być wykorzystana na zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych.
 8. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych
  z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania).
 9. Dotacją objęte są urządzenia nowe fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Katalog dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji

 1. zdjęcia instalacji wykonane przed i po modernizacji źródła(eł) ciepła (wydrukowane lub wywołane w kolorze, format minimum 10 cm x 15 cm każde zdjęcie, w jakości pozwalającej na bezspornie zidentyfikowanie prezentowanego obiektu);
 2. oryginały dokumentów finansowych potwierdzające wydatkowanie środków na przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła w zgłaszanej do Program lokalizacji (oryginały faktur, rachunków wystawionych na osobę/podmiot posiadający tytuł prawny do lokaluoraz na adres nieruchomości zgłoszonej do Programu);
 3. potwierdzenie dokonania zapłaty za faktury, rachunki – w przypadku płatności gotówka potwierdzenie zapłaty musi być wystawione przez sprzedawcę towarów/usług, w przypadku płatności przelewem wymagane jest potwierdzenie wykonania przelewu;
 4. tytuł prawny do lokalu (kserokopia, oryginał do wglądu);
 5. umowa z wykonawcą robót  (oryginał + kserokopia);
 6. informacja o sposobie wyboru wykonawcy prac /usług /zakupów;
 7. projekt budowlany – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał + kserokopia);
 8. dziennik budowy z informacją o zakończeniu prac – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał + kserokopia);
 9. protokoły, opinie np. protokół szczelności (dotyczy instalacji gazowej), protokół z przekazania instalacji do eksploatacji, z pierwszego uruchomienia (oryginał + kserokopia).

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje

Budżet na realizację celu Programu w 2020 roku wynosi 1 000 000 zł, w tym dla poszczególnych beneficjentów:

 1. osoby fizyczne – 700 000 zł;
 2. wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminną osobą prawną,  przedsiębiorcy, osoby prawne  – 300 000 zł.

W przypadku niewykorzystania przez poszczególnych beneficjentów całości lub części przyznanych środków finansowych Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do zmiany wyżej wymienionych  limitów kwot.

Gmina może odmówić udzielenia dotacji z uwagi na:

 1. wyczerpanie środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta w danym roku budżetowym;
 2. złożenie wniosku w terminie nie gwarantującym możliwości wykonania i całkowitego rozliczenia przedsięwzięcia w danym roku budżetowym.

Informacje również dostępne pod nr tel.: 91 42 45 000.