Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka w Szczecinie

Zapraszamy Mieszkańców Szczecina do udziału w projekcie

,,ZAOPIEKOWANI – SYSTEMOWE WZMACNIANIE POTENCJAŁU OPIEKUŃCZEGO RODZIN’’

projekt nr RPZP.07.06.00-32-K051/19

Projekt realizowany jest w okresie 01 stycznia 2020 – 31 marca 2023 przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni oraz z Fundacją „Pasja”  z Łobza. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu działa Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka w Szczecinie.

Więcej informacji na stronie projektu : https://zaopiekowani.szczecin.pl/